ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစု ေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ျမဴ နစ္ ၀ါဒ ကို ေလ့လာ တဲ့ ျမန္မာ လူငယ္ ေတြ ပိုမ် ားလာ

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း မွာ တကယ့္ ကြန္ျမဴ နစ္ စနစ္ စစ္စစ္ကို ေလ့လာ ၿပီး အရင္းရွင္
ကုပ္ေသြးစုပ္ ၀ါဒ ကို တိုက္ဖ် က္ တြန္းလွန္း လို တဲ့ အင္အား စု ဟာ ၂၀၁၄ ခု ႏွစ္ မွာ
ပို ၿပီး အားေကာင္းလာ ၿပီး တစ္ေခတ္က ကြန္ျမဴနစ္ အင္အားစု ေတြ လို အာဏာ နဲ ့
လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ ကို အဓိက မထားပဲ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ ဖို ့ နဲ ့ အေနာက္
အရင္းရွင္ ေတြ လို ႏိုင္ငံ ေရး ပါတီ ေတြ ကို နဖားႀကိဳး ထိုးထား တာ မ်ိဳး ကို ေစာင့္
ၾကည့္ တဲ့ ျမန္မာ တိုးတက္သည့္ ေခာတ္သစ္ ကြန္ျမဴ နစ္ လူငယ္ ေတြ ပို ၿပီး ေတာ့
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွာထူးထူးျခားျခား မ်ား ျပား လာ တာ ကို FNG က ၂၀၁၄ အႏွစ္ ခ် ဳပ္
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း ႏိုင္ငံ ေရး ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲ မႈ မွာ ေတြ ့ရွိ မွတ္ တမ္းတင္ထားပါတယ္။

စစ္သူခိုး ဗိုလ္ေန၀င္း နဲ ့ သူ ့ ေနာက္ လိုက္ ေတြ ဟာ ကြန္ျမဴ နစ္ ၀ါဒ ကို ဘီလူး သရဲ
သဖြယ္ ပံု ေဖာ္ထား ၿပီး ဒီလို ပံု ေဖာ္ ခ် က္ ကို ျမန္ ့မာ့ ဒီမို ကေရစီ ေရး အတြက္ အကူ
အညီ ေပးခ် င္းလြန္းလို ့ ပါ ဆို တဲ့ အေနာက္ ႏုိင္ငံ ေတြ က မ်က္ႏွာလႊဲ ၿပီး အားေပး အား
ေျမွာက္ ျပဳ ခဲ့ တာ ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္း မွာ ခရိုနီ ဆိုတဲ့ အရင္းရွင္ စနစ္ ေပၚခဲ့ တာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါကို တိုက္ဖ်က္ ရ မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကို လည္း ကြန္ျမဴ နစ္ လူ ငယ္ ေတြ က
အဖိႏွိပ္ခံ ၊ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူ ေတြ ကိုရွင္း ျပၾက ပါတယ္။

ရန္ကုန္ ကြန္ျမဴ နစ္ လူငယ္မ်ာ း တပ္ ဦး က တာ၀န္ ရွိသူ တစ္ဦးက ” ကြန္ျမဴ
နစ္ စနစ္ ဆို တာ ျပည္သူ ကို အာဏာ ပိုေပး တဲ့ ႏုိင္ငံ ေရး စနစ္ တစ္ခု ပဲ ” လို ့ FNG ကို ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲ ကို လည္း ရန္ကုန္ ကြန္ျမဴ နစ္ လူငယ္မ်ာ း တပ္ ဦး က
ေစာင့္ၾကည့္ မွာ ျဖစ္ ၿပီး ေတာ္လွန္ စရာ ရွိ တယ္ လို ့ ေတြ ့ရရင္ ေတာ္လွန္မွာ
ျဖစ္တယ္ လို ့ ေျပာ ပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ ခ် ဳပ္ ေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ မွာ ကြန္ျမဴ နစ္ ပါတီ ဟာ
ေျမေအာက္ ေရာက္ ကြန္ျမဳ နစ္ ေတြ ဟာ ႏွိပ္ ကြပ္ ခံရ တဲ့ အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
မွာ ကြန္ ျမဴ နစ္ ၀ါဒ ကို ေလ့လာသူ ရွားပါးသြား ပါတယ္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ  ့ က စာေပတိုက္ တာ၀န္ခံ တစ္ဦး က ကြန္ျမစ္နစ္ ေတြ ရဲ ့ အေၾကာင္း
နဲ ့ ကြန္ျမဴ နစ္ ဆိုရွယ္ လစ္ စာ အုပ္ ေတြ ဒီႏွစ္ ပိုင္း ေတြ မွာ သိသိသာသာ ပိုေရာင္းေကာင္း
လာတယ္ လို ့ FNG ကို ေျပာပါတယ္။

Advertisements

One response to “ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစု ေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ျမဴ နစ္ ၀ါဒ ကို ေလ့လာ တဲ့ ျမန္မာ လူငယ္ ေတြ ပိုမ် ားလာ

  1. Pingback: Myanmar Latest News » ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစု ေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ျမဴ နစ္ ၀ါဒ ကို ေလ့လာ တဲ့ ျမန္မာ လူငယ္ ေတြ ပိုမ် ား·

Comments are closed.