ဦးေအာင္ေသာင္း (သို ့ မဟုတ္) ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္မ် ား ၏ လက္မရြံ ့ လူမိုက္ (အပိုင္း-၁)

တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း အျဖစ္ မထင္ မရွား မေကြး တိုင္း တ၀တ
ဥကၠဌ ျဖင့္ စစ္တပ္  မွ အၿငိမ္းစာ ယူရန္ အသက္ နီးကပ္ လာ ခ်ိန္ ဥ္ သူ ့တြင္ ထူးထူးျခားျခား
ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္း ခ်က္ ၊ အာဏာအိပ္မက္ မ်ာ း မရွိ ေသး ေခ် ။

” ဗိုလ္မႈးႀကီး က တပ္က ထြက္ ရင္ ရန္ကုန္ မွာ အိမ္ေကာင္း ေကာင္း တစ္လံုး ေလာက္ေဆာက္ႏုိင္
ရင္ ေတာ္ပါ ၿပီ လို ့ ပဲ ေျပာတယ္ လို ့ ” ေနာင္တြင္ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ ေရး ပါတီ ႏွင့္ ထိပ္တန္း
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရ က အမည္ ပ် က္ တင္သြင္း ခံရသည့္ ဦးေအာင္
ေသာင္း ၏ တပည့္ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာျပသည္။

ဆရာရင္း  ျဖစ္သူ လပခ တိုင္းမႈး ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ထြန္း ၾကည္ က ကုန္သြယ္ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန သို ့
ေျပာင္း ခ်ိန္ ဥ္ သူ ့ ကို ကုန္သြယ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ညြန္ၾကား ေရး မႈး ခ် ဳပ္(ေနာင္တြင္ ဒု၀န္ႀကီး)
ရာထူး သို ့ ေခၚ  ယူ ေနရာ ခ် ထား ေပး ခဲ့ သည္ မွ  စ ၍ ဦး ေအာင္ေသာင္း သည္ ေငြ ႏွင့္ အာဏာ
အတြက္ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ အိမ္မက္ မ် ား စတင္ ေပၚ ေပါက္ လာခဲ့သည္။

ဖက္စပ္ ၊ ေက် ာက္ လုပ္ငန္း ၊ ကုန္သြယ္ေရး ၊ အေကာက္ခြန္ ျဖတ္သန္း စရာ မလို သည့္ ေမာ္
ေတာ္ကား တင္သြင္း ျခင္း လုပ္ငန္းမ် ား ျဖင့္ စီးပြား ျဖစ္ ၀န္ႀကီး ဌာန ျဖစ္ လာသည့္ ကုန္သြယ္
ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရး က မ်က္ ေစ့က် လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ က ဗိုလ္မႈး ခ် ဳပ္
ခင္ညြန္ ့ အျဖစ္ မွ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ခင္ညြန္ ့ အျဖစ္ လူသိမ် ားလာသည့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီး
အကဲ ကို ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ အပါ အ၀င္ ၊ ဗိုလ္ေက် ာ္္ဘ ၊ ဗိုလ္မ်ိ ဳး ညြန္ ့ တို ့ က ခ် ာတိတ္ အျဖစ္ႏွင့္
မေလးစား သည့္ သေဘာထား ခဲ့ ၾက ျခင္း ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့က ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ တို ့ အုပ္စု ႒
ကို နည္း မ်ိ ဳးစံုျဖင့္ ဖယ္ရွား ရန္ လမ္း ေၾကာင္း စတင္ ရွာ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္ ကို ရွင္း ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း ကို ခ်ဥ္း
ကပ္ ခဲ့ သလို ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး ေက် ာ္ ဘ ကို ဖယ္ရွား ႏိုင္ဖို ့  အတြက္ ဗိုလ္မႈး ခ် ဳပ္ ၀င္း
ျမင့္ ၊ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေက်ာ္ဆန္းတို ့ ထံ မွ သတင္း အခ်က္ အလက္  ကို ရယူ ခဲ့သည္။
(ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ၀င္းျမင့္ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳ ပ္
ေမာင္လွ တို ့ ကို ဖယ္ရွား ႏိုင္ေရး
အတြက္ လည္း အကူ အညီ ေပး ခဲ့သည္) ေနာက္ပိုင္း

တြင္ မူ သူေကာင္း ျပဳ သည့္ အေနျဖင့္ အတြင္း ေရး မႈး ၃ ေနရာ ေပး ခဲ့ ေသာ္လည္း ဗိုလ္
ခ် ဳပ္ႀကီး တင္ဦး ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္ က် ၿပီး ေနာက္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ၀င္းျမင့္ ကုိ လည္း ရာထူး
မွ ဖယ္ရွား ခဲ့သည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္  တို ့ အုပ္စု ကို ဖယ္ရွား ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ျခင္း သည္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္
ႀကီး သန္းေရႊ မွာ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ခင္ညြန္ ့ ႏွင့္ လႈိ ့၀ွက္ တိုင္ပင္ စီစဥ္ ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး သူ  ့ အတြက္
လည္း ဆူးေညွာင္ခ လုတ္ လို ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့က အလြယ္ တကူပင္ သေဘာ
တူ လက္ခံ လိုက္သည္ ဟု သိရသည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္  ၏ လာဘ္စား မႈ မ်ာ း ႏွင့္ မသမာ မႈ မ် ား စာရင္း အတိအက်
ရရွိ ႏိုင္ရန္ အတြက္ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး က ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း ကို စတင္ စည္းရံုး စဥ္
ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း က အစပိုင္း ဥ္ ျငင္းပယ္ ခဲ့ သည္ ဟု သိရသည္။ ထို ့ ေနာက္ တြင္မူ
မေကြးတိုင္း တြင္ တ၀တ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေန ခ်ိန္ ဥ္ မီးခြက္မႈတ္ ဇာတ္လမ္း
တစ္ခု အေၾကာင္း ကို ေထာက္လွမ္း ေရး က သိရွိ ထား ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူလက္ခံ လိုက္ရ
သည္ ဟု သိရသည္။

” ပထမ ပိုင္းမွာေတာ့ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း က ျငင္းပါေသးတယ္။ ေနာက္ မေကြးတိုင္း
တ၀တ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေန တုန္းမွာ ရန္ကုန္ က အမ်ိ ဳး သမီး တစ္ေယာက္ နဲ ့ ညိ
စြန္း တဲ့ ဇာတ္လမ္း ေတြ ျဖစ္တာ ကို ေထာက္လွမ္းေရး က သိထား ေတာ့ သူ သေဘာ တူလက္
ခံ လိုက္ရတယ္ လို ့ သိထား တယ္”  ဟု FNG ကို ေျပာျပ သည္။

သိပ္မၾကာခင္ မွာ ပင္ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္  တို ့ ၏
စာရင္း မ် ား သည္ ေထာက္လွမ္းေရး လက္ထဲ ေရာက္ ကုန္ ခဲ့ သည္။ ေနာက္တစ္ ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၉၇
ခုႏွစ္ တြင္ ေတာ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္  ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ေမာင္လွ တို ့ အပါအ၀င္
စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ၁၁ ဦး ကို န၀တ ေကာင္စီ မွ အနား ေပးလိုက္ သည္ ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ ၿပီး ေနာက္
တစ္ရက္ တြင္ န၀တ ကို နအဖ အျဖစ္ အမည္ ေျပာင္းလဲ လိုက္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္း တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီး ဗိုလ္ေအာင္ေသာင္း မွာ ေမြး ျမဴ ေရး ႏွင့္
ေရ လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တိုးျမွင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ျခင္း ခံရသည့္ ဆုေတာ္ လာဘ္ ေတာ္
ရရွိ ခံစား ခဲ့သည္။

ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း က သူ ့ ဆရာ ရင္း ျဖစ္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္ တစ္ဦး
တည္း  ကို သာ သစၥာ ေဖာက္ ခဲ့ ျခင္း မဟုတ္ ဘဲ ၊ ဒု ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္ ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဖာ္
တိုင္ပင္ဖက္ ၊ ေသာက္ေဖာ္ ေသာက္ဖက္ မ် ား ၏ အတြင္း စကား မ် ား ကို ေထာက္လွမ္း ေရး ကို
ေဖာက္သည္ ခ် ခဲ့ ရာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး က သူ တို ့ လိုခ်င္ ေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ကို
ထင္မွတ္ထားသည္ ထက္ ပို ၍ က်ယ္ က်ယ္ ျပန္ ့ျပန္ ့ ပင္ ရရွိခဲ့သည္။

ဗိုလ္မႈးႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ကား န၀တ ေခာတ္ ပထမ ဦးဆံုး အႀကိမ္ ျဖဳတ္ ထုတ္သတ္ ပြဲ ၏
အဓိ က ဇာတ္ေကာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ ခဲ့ေၾကာင္း ထို အခ်ိ္န္ က ဘယ္သူ မွ မရိပ္ မိၾက ေသးေသာ္လည္း
ဒု ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္ က မူ ေအာင္ေသာင္း ကို ေရွာင္ အိုေတာင္ မဆင္း ရဲ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း
ကို သူ ့ မိသားစု ၀င္ ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ ဖက္ မ် ား ကို ေျပာ ျပ ခဲ့ သည္ ဟု သိရသည္။

ဒု ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္ သည္ အလယ္ ပိုင္း တိုင္း စစ္ဌာန ခ် ဳပ္ တိုင္းမႈး ဘ၀ တြင္ ေရာ ၊ ကုန္
သြယ္ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး ဘ၀ တြင္ ပါ  ဗိုလ္ခင္ ညြန္ ့ ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး ကို ဂရု လံုး
၀ မစိုက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို အခ်ိန္ က ဖက္စပ္ လုပ္ ငန္း မ် ား ၊ ႏိုင္ငံ ျခား သြင္း ကုန္ ထုတ္ ကုန္
လုပ္ငန္း မ် ား ျဖင့္ ေဒသတြင္း ကုန္သြယ္ ေရး နယ္ပယ္ တြင္ အထိုက္အေလွ်ာက္ ပါ၀င္ ႏိုင္စြမ္း ရွိ
သည့္ ဒု ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ထြန္းၾကည္ က Trade Taxi လုပ္ငန္း အတြက္ သမၼတ ရုပ္ရွင္ ရံု အေနာက္ရွိ
ေနရာ ေဟာင္း တစ္ခု ကို ေထာက္လွမ္း ေရး ရံုးခန္း တစ္ခု ဖြင့္ ရန္ စီစဥ္ ေန ခိုက္ ပင္ တြင္ သူ ၏
ကုန္သြယ္ ေရး က သိမ္းပိုက္ ခဲ့သည္ အထိ တန္ခိုး ၾသဇာ ထက္ ျမက္ ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ လူ ထု အေရးေတာ္ ပံု တြင္ မႏၱေလး ၊စစ္ကိုင္း ႏွင့္ ခ်င္း ျပည္ နယ္ ေဒသ မ် ား
ကို ေသြးထြက္ သံယို အနည္း ဆံုး ျဖင့္ ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္ခဲ့ သည့္ ဆိုသည့္ အခ်က္ က လည္း ဒု ဗိုလ္ခ် ဳပ္
ႀကီး ထြန္းၾကည္ ကို အနာဂတ္ တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ေမွ်ာ္ မွန္း ေစႏုိင္ သည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

သို ့ အတြက္ ေၾကာင့္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္ ့  ႏွင့္ ဗိုလ္ သန္း ေရႊ တို ့ ကား လက္ျမန္ ေျချမန္ ရွင္း
လင္း ထား ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း ကား လွလွ ပပ အသံုးေတာ္ ခံျပခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ေမြး ျမဴ ေရး ႏွင့္ ေရ လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တိုးျမွင့္ ေပး ရန္ အတြက္
အတြင္းေရးမႈး ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္ ့က ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး  သန္း ေရႊ မွ အတည္ ျပဳ ခ်က္ ရရွိ ရန္အတြင္
ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း ၏ ဒူတိယ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္ တို ့ ကိုယ္ ဖယ္ရွား ေရး ဥ္
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ မ် ား ျဖင့္ ေထာက္ခံ တင္ျပ မႈ ေပးသည့္ အခါဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး  သန္း ေရႊ ဘယ္
နယ္ သား လဲ ဟု   ေမးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္ ့ က ၀ဲေလာင္ ရြာ ဇာတိ ေတာင္သား သား
ပါ ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကား သည့္ အခါ ” မနက္ ျဖန္ ငါနဲ ့ ေတြ ့ဖို ့ လႊတ္လိုက္”
ဟု ျပန္ၾကားခဲ့သည္ 
ဟု ဆိုသည္။

ဤ သည္ မွာ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္ အဏာ ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္မ် ား ၏ လက္မရြံ ့ လူမိုက္
ျဖစ္လာမည့္ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း ကို ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး  သန္း ေရႊ က ပထမ ဦးဆံုး အႀကိမ္ ေခၚယူ
ေတြ ့ဆံု မႈ ပင္ ျဖစ္သည္။

(ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး  သန္း ေရႊ  ၏ လက္မရြံ ့ လူမိုက္ လူယံု ျဖစ္လာမည့္ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္ေသာင္း
အေၾကာင္း ဒုတိယ ပိုင္း ကို မၾကာခင္ ေစာင့္ ေမွ်ာ္ ဖတ္ရႈ ပါ)

 

Advertisements

2 responses to “ဦးေအာင္ေသာင္း (သို ့ မဟုတ္) ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္မ် ား ၏ လက္မရြံ ့ လူမိုက္ (အပိုင္း-၁)

  1. အင္မတန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳျပီးဒုတိယပုိင္းကိုအျမန္ဆံုးေဖၚျပေပးပါ။

  2. Pingback: ဦးေအာင္ေသာင္း (သို ့ မဟုတ္) ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္မ် ား ၏ လက္မရြံ ့ လူမိုက္ - Myanmar Information Zone·

Comments are closed.