ဦးေအာင္ေသာင္း (သို ့ မဟုတ္) ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္မ် ား ၏ လက္မရြံ ့ လူမိုက္ (အပိုင္း-၂)

တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး – ဗိုလ္ခ် ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္   ဦးေအာင္ေသာင္း တို ့ ႏွစ္ ဦး ေတြ ့ဆံုမႈ တြင္
မည္ သည့္ အေၾကာင္း အရာမ် ား ေဆြး ေႏြး ခဲ့ ၾကသည္ ကို မည္သူ မွ် မသိ ႏိုင္
ေသာ္လည္ လည္း ဦးစိန္ေအာင္ ကြယ္လြန္ သြား ေသာေၾကာင့္ လစ္လပ္ ေနသည့္
စက္မႈ ၁  ၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ ျခင္း ခံရသည္။ စက္မႈ ၁ ၀န္ႀကီး အျဖစ္
သူ ့ ကို တာ၀န္ေပး ရျခင္း မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ၏ လက္ကိုင္တုတ္ အဖြဲ ့(ေနာင္တြင္
ပါတီ) ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ ေရး ႏွင့္ ဖြံ  ့ ၿဖိဳ ့းေရး  ပါတီ တည္ေထာင္ခါ စ တြင္ လိုအပ္
သည့္ ေငြေၾကး ရံပံု ေငြ ကို စက္မႈ ၁ ၀န္ႀကီး ဌာန ၏ အက်ိ ဳး အျမတ္ မ် ား မွ ရရွိ ရန္
သူ ့ ကို ေနရာ ခ် ထား ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မရြယ္ ဘဲ ႏွင့္ ေစာ္ကဲ မင္း ျဖစ္လာ
သည့္ ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ ႀကံ့ဖြံ ့ အဖြဲ  ့ ရံ ပံု ေငြ ဟု ဆို ကာ စက္မႈ ၁ မွ စာရင္းမရွိ
အင္းမရွိ ခိုးယူ ႏိုင္ခဲ့သည္။

စက္မႈ ၀န္ႀကီး ျဖစ္ကာ စ တြင္ ပင္ တစ္ေန ့ လွ် င္  ၎ ၏ အိပ္ ကပ္ထဲ
သိန္းေထာင္ ခ်ီ ေသာ ၀င္ေငြ ကို ဖန္တီး ႏိုင္ခဲ့ သည္။ အရႈံး ျပ သည္ ဟု ဆိုကာ
ပိတ္လိုက္ ေသာ ျပည္သူ ပိုင္ စက္ရံုမ် ား ေသာ္ လည္းေကာင္း စက္ရံုမ် ားမွ
ပစၥည္း မ် ား သည္ ေနာင္ တြင္ ၎ ပိုင္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

mya_WinWinKyi_S1_Group

ဘိလပ္ ေျမ စက္ရံု ေပါင္း မ် ား စြာ ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ ၿပီး ထို ဘိလပ္ ေျမစက္ရံု မ် ား
မွ ထြက္ ေသာ ဘိလပ္ ေျမ မ် ား ကို ျမန္မာ ေဆာက္ လုပ္ ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ တို ့ ကို
အတင္း အဓမၼ ၀ယ္ ယူေစခဲ့ ၿပီး ရရွိ ေသာ ေငြေၾကး မ် ား ကို ဓားျပ မ် ား တိုက္ရာပါ
ပစၥည္း ခြဲ သလိုပင္ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ႀကံ့ဖြတ္ ပါတီ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ  တို ့
သံုး ဦး ခြဲ ေ၀ယူခဲ့ ၾကသည္ ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ၀င္ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာ ျပသည္။

” အသင္း တည္ခါ စ မွ ပါတီ ရံပံုေငြ နည္း တယ္ေလ ၊ ထင္သေလာက္ လည္း ဘာမွ မလုပ္
ႏိုင္ဘူး၊ ရံုးခန္း ဆိုရင္ ေတာင္ တစ္ခ်ိ ဳ ့ ၿမိဳ ့နယ္ ေတြ မွာ ရပ္ကြက္ ရ၀တ ရံုး နဲ ့ တြဲ ဖြင့္ထား
ရတာ ၊ ေငြေရး ေၾကးေရး ပိုင္း ကို ဦးေအာင္ေသာင္း က စီမံ ခန္ ့ခြဲ ေတာ့ ပို ၿပီး အင္အား
ေတာင့္လာတယ္။ ဦးပိုင္ က စစ္တပ္ အတြက္ ရံပံုေငြ ရွာေပး သလို မ်ိ ဳး ပဲ စက္မႈ က လည္း
ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ရဲ  ့အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္လာ ခဲ့ တယ္ ဟု ေျပာသည္။

ထိုစဥ္ က ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့ကို ဘုရား ထင္ ေနၾကသူ မ် ား မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ
ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း တို ့ ၏ ေၾကာင္ လက္သည္း ၀ွက္ ပိပိရိရိ ႏွင့္ တရိပ္ရိပ္ ႀကီး ထြား
လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ခဲ့ ၾကသည္ ကို မည္သူမွ် သတိမမူ မိလိုက္ၾက။ ရလဒ္ ကေတာ့
ေနာင္ ႏွစ္ အတန္ၾကာ တြင္ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့ႏွင့္  ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ ့
ဖယ္ရွား ရွင္းလင္း ခံ လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ  ့စစ္ရံုး ခ် ဳပ္ တြင္ ရွိသည့္ စစ္မဟာ ဗ် ဳဟာ ေလ့လာေရး ဌာန မွ
ဒုတိယ ဗိုလ္မႈးႀကီး လွမင္း က ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့အားဦးေအာင္ေသာင္း
ကို ေလွ်ာ့မတြက္ ရန္ သတိေပး ခဲ့ ဖူးသည္ ဟု FNG မွ သိရသည္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး မွ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး စတင္ စံုစမ္းရန္ စီစဥ္
ခ်ိန္ တြင္ စြမ္းအားရွင္ ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္ အင္အားစု တစ္ခု ကို ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ၏ လမ္း ညြန္ ခ်က္ ျဖင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း က ဖန္တီးထား ၿပီး
ျဖစ္သည္။

စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး ၇ ႏွင့္ ေလတပ္ ေထာက္လွမ္း ေရး ၁ ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ ေရး ႏွင့္ ဖြံ  ့ ၿဖိဳ ့းေရး  ပါတီ  က စြမ္းအားရွင္ ဆို သည့္ အဖြဲ ့
ကိုေထာင္ထြက္ မ် ား ႏွင့္ ရာဇ၀တ္ မႈ မကင္းသည့္ ရပ္ကြက္ လူမိုက္မ် ား ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထား
သည္ ဟု စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး အႀကီး အကဲ ထံ တင္ျပသည့္ အခါ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့
က ” ေရေတာ္ ဆရာေတာ္ ကိစၥမွာ ငါတို ့ လုပ္ခဲ့ တဲ့ ပံု မ်ိ ဳး ပဲ ”  ဟု ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္
ေဇာ္ ကို ေျပာရာ တြင္ ” ဟုတ္တယ္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေရေတာ္ ဆရာေတာ္ ၊ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီး ဌာပနာ ႏွင့္ အာဆီယံ၀င္
ခြင့္ ရေရး အစိုးရ ၏ လႈိ ့၀ွက္ ႀကံစည္မႈ ဂယက္ တြင္ မႏၱေလး စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး
မ် ား မွ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ အသြင္ ဖန္တီး ၿပီး ကုလား – ဗမာ အဓိကရုန္း ဖန္တီး
ခဲ့သည္။ ထို ပဋိပကၡ တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦး၀ီရသူ စတင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

မရြယ္ ဘဲ ႏွင့္ ေစာ္ကဲ မင္း ျဖစ္လာသည့္ ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ စက္မႈ ၁ ႏွင့္ စက္
မႈ ၂ လက္ေအာက္ ရွိ ၀န္ႀကီးဌာန မ် ား မွ စက္ရံု မ် ား ၏ ၀င္ေငြ ထြက္ ေငြ အားလံုး
ႏွင့္ စက္ရံု သစ္ တည္ေဆာက္ မႈ အားလံုး တို ့ အတြက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ ခြင့္ ရလာခဲ့သည္။
စက္ရံု မ်ာ း အတြက္  စက္မႈ ဇုန္ ဆိုသည္ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ တြင္
ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ စက္မႈ ဇုန္ မ် ား တြင္ စက္ရံု သစ္ မ် ား ကို ေနရာ ခ်ထား ေပး
မႈ အတြက္ ပင္ ရရွိသည္ သည့္ တန္းစိုးလက္ေဆာင္ မ် ား မွာ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ျမန္မာ
ေငြ က်ပ္ သန္း ေပါင္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ရရွိသည္ ဟု စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး အဖြဲ ့ ၀င္
ေဟာင္း တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာျပသည္။

ထိုစက္ရံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ် ား မွ ရရွိ ေသာေငြမ် ား ႏွင့္ စြမ္းအား ရွင္ ဆိုသည့္ အဖြဲ ့ ကို
စတင္ ဖြဲ ့စည္း ကာ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၊ မေကြး ႏွင့္ ၎ ၏ ဇာတိ ေတာင္သာ ၊ ၀ဲ
ေလာင္ တို ့ တြင္ ေလ့က်င့္ ေပး ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့ သို ့ စြမ္းအားရွင္မ် ား ကို ေလ့က်င့္ ေပးေနသည္ ကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ ့ က
သိေသာ္လည္း နယ္ေျမခံ ေထာက္လွမ္းေရး ႏွင့္ အရာရွိ ငယ္ အခ်ိ ဳ ့ တို ့ မွာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား
သူတို ့ ကိုသာ အဓိက ဦးတည္ ပစ္မွတ္ထား ေသာေၾကာင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း ၏ စြမ္းအားရွင္
အဖြဲ ့ ကို အႏၱရယ္ မရွိ ဟု သတ္မွတ္ ၿပီး အထက္အဆင့္အဆင့္ ကို သတင္းပို ့ ရန္ ပ်က္ ကြက္
ျခင္းသည္ ေနာင္တြင္ ဒီပဲယင္း ဟူ သည့္ လူႀကံသတ္ျဖတ္ မႈ ႀကီး အဆင့္ ထိ ပင္ ေပၚ ေပါက္
ခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ အာဏာရွင္ ေဟာင္း ဦးေန၀င္း ႏွင့္ မိသားစုမ် ား ကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ၿပီး
သည့္ အခါ ဗိုလ္ခ် ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ သည္ ၎ ကိုယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ႏိုင္စြမ္း ရွိေသး သူ တစ္ဦး
ကို အၿပီး တိုင္း ၿဖိဳ လွဲ ႏုိင္ခဲ့သည္။

အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း ကြယ္လြန္ ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ သည္ ၎ ၏ အတြင္း
စည္း ကို ပိုမို က်စ္လစ္ ခိုင္မာ ေစရန္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ရာ ဦးေအာင္ေသာင္း ၊ ဗိုလ္ခ် ဳပ္သိန္းစိန္ ၊
ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး သူရ ေရႊမန္း ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း၊ ဒုတိယ
ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး ခင္ေမာင္သန္း  ၊ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ေဌးဦး တို ့ မွာ အေရး ပါသူမ် ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း ၏ သား ဦးျပည္ေအာင္ သည္ သည္ IGE ဆိုသည့္
International Group of Entrepreneur Pte Ltd ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကတည္း က
စတင္ တည္ေထာင္ သည္ ဟု မွတ္တမ္းမ် ား အရ သိရသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ အလြန္
တြင္ သစ္ လုပ္ကြက္ မ် ား ရရွိ လာခဲ့ ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ အႀကီး ဆံုး
သစ္ ထုတ္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ IGE ကုမၸဏီ သည္ ဟိုတယ္ မ် ား
တည္ေဆာက္ မႈ တြင္ လည္း ပါ၀င္ခဲ့ ၿပီး အမာရာ  ဟိုတယ္ သည္ ၎ တို ့ ပိုင္ ျဖစ္လာ
ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး ၏ သမီး မနႏၵာေအး ႏွင့္ လက္ဆက္ ၿပီးသည့္ အခါ ဦးေအာင္ေသာင္း
သည္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ၏ ေစာင့္ၾကည့္ အေရးယူခံ ရ မႈ မ် ား မွ လံုး၀ ကင္းလြတ္သြား
ခဲ့ ၿပီး စစ္မႈ ၁ ၏ ဘ႑ာေငြေၾကးမ် ား ကို ၎ ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ် ား အတြက္ ေပၚေပၚ
ထင္ အသံုး ျပဳ လာႏိုင္ခဲ့ ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ၏ ယံုၾကည္ စိတ္ ခ် မႈ လည္း ရွိလာခဲ့
သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ဒီပဲ ယင္း လုပ္ႀကံ မႈ ကို မတိုင္ခင္ တစ္လ အလို ေလာက္ တြင္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္မႈး
ႀကီးသန္းေရႊ က ထိုလုပ္ႀကံ မႈ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုး၀င္း ၊ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ သာေအး ၊ ဦးေအာင္ေသာင္း
တို ့ ႏွင့္ တိုင္ ပင္ ၿပီး စြမ္းအားရွင္ ဆိုသူ မ်ား ကို ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလး တြင္ တစ္လ ၾကာ လႈိ ့၀ွက္
သင္တန္းေပး ခဲ့ ၿပီး စီစဥ္ ေစခဲ့ သည္။

ဒီပဲယင္း တိုက္ခိုက္မႈ ၿပီး ေနာက္ အဓိက စီစဥ္ ခဲ့သူမ် ားမွာ ဘုန္းတန္ခိုး ပိုထြား လာခဲ့ ၾကၿပီး
ထိုတိုက္ခိုက္ မႈ အတြက္ မည္သည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ မ်ား ကို မွ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး က
မျပဳ လုပ္ ႏိုင္ခဲ့  ဟု သိရသည္။

images

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ တစ္ဦး က ” ဒီပဲယင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့  သူေတြ က ဒီတိုက္ခိုက္မႈ
စမယ္ ဆိုေတာ့ မွ ရွာထားတဲ့ သူေတြ မဟုတ္ ဘူး ၊ စြမ္း အားရွင္ ဆိုတဲ့ နာမည္ ေအာက္ မွာ
လစာ ရိကၡာ ပါရ ၿပီး စနစ္တက် ေလ့က်င့္ ေမြးထား တဲ့ သူ ေတြ  ၊ ဒီပဲယင္း ၊ ေရႊဘို ၊ မံုရြာ မွာ
ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဆြယ္ ေတြ ရွိတယ္ ေလ ၊ သူတို ့ စံုစမ္းေတာ့ ဒီေဒသ က လူေတြ မပါဘူး၊
ဒီပဲယင္း မွာ ဖမ္းမိ တဲ့ NLD တြ ကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် လို ့ ပဲ ရတယ္လို ့ FNG ကို ေျပာသည္။
စြမ္းအား ရွင္ ေတြ ကို သူတို ့ ေတြ ့လဲ မေတြ ့လိုက္ ဘူး ၊ ျမင္လဲ မျမင္ လိုက္ဘူး ၊ ဘယ္က
လာ ၿပီး ဘယ္ကို ထြက္ သြား မွန္းေတာင္ မသိဘူး ၊ ဟု ထပ္ေလာင္း ျဖည့္စြက္ ေျပာပါသည္။
cronies2

စြမ္းအားရွင္ ဆိုသည့္ စစ္အစိုးရ လက္ကိုင္တုတ္ အမာခံ လူမိုက္မ် ား ကို ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီမွ တစ္
ဆင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း က စနစ္ တက် ေရြးခ်ယ္ ေမြးျမဴ  ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ၎ တစ္ေယာက္ တည္း
သာ အမိန္ ့ေပး ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ အင္အားစုလည္း ျဖစ္သည္ ဟု စစ္ေထာက္လွမ္းေရး မွတ္တမ္း
အခ်ိ ဳ ့ တြင္ ေတြ ့ရေသာ္လည္း ဒီပဲယင္း အၿပီး ႏွစ္ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ လည္း
ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ ႏုိင္ ၿပီ ဟု အျပည့္ အ၀ ယံုၾကည္ ကာ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီး
မ် ား လည္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ကို ဖယ္ရွား ၿပီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် မႈ ပင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

သူ က ဒီပဲယင္း အေရး အခင္း အေၾကာင္း ေပါက္ၾကားမွာ စိုးတယ္ေလ ၊ စြမ္းအားရွင္ အုပ္စု
ပိုၿပီး လႈပ္ရွား ႏိုင္ေလ ေလ သူ ့ အာဏာတည္ ၿမဲဖို ့ ပိုၿပီး ခိုင္မာေလေလ လို ့ ယူဆ ပံုရတယ္
ကြ်န္ေတာ္ တို ့ ကို အလိုမရွိ ေတာ့ဘူး ေပါ့ ဟု ေျပာျပသည္။

၂၀၀၇ သံဃာ့ အေရး အခင္း ဥ္ ႏိုင္ငံ တကာ တြင္ Junta Thug ဟု ေၾကာ္ၾကားခဲ့သည့္
ဦးေအာင္ေသာင္း စြမ္းအားရွင္ မ် ား မွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ ကူးေျပာင္းမည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး
ပါတီ အတြက္ ပါ အမည္း စက္လို ျဖစ္လာခ်ိန္ တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း က ထို အဖြဲ ့ကို ပိုၿပီး
က်စ္လစ္ခိုင္မာေစရန္ ႏွင့္ အေရး ေပၚ အသံုးခ် ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပင္ ထပ္မံ ပ်ိဳးေထာင္ေပး
ခဲ့သည္။

fc3c5c88-e64b-43d0-849b-b2fdf40ede80

ျမန္မာ စစ္တပ္ က ႏိုင္ငံေရး မွ ထြက္ခြာ ခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ က သမၼတ အျဖစ္
စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္ ဥ္ ဦးေအာင္ေသာင္း က စြမ္းအားရွင္ က မွတ္ပံုတင္ ၿပီး ဖြဲ ့
စည္းထားတာ လည္း မဟုတ္ေတာ့ ဖ်က္ စရာ လည္း မလို ပါဘူး၊ ျပည္သူ ့ စစ္လို  အေရးေပၚ
တပ္ ျဖစ္ေတာ့ ေနာင္လို ရာသံုး ဖို ့ အျမဴ ေတြ အင္အားစု ကို ဆက္ထားဖို ့ လိုတယ္။ အေရး
ႀကံဳ လာတဲ့ အခါ သံုးဖို ့ လိုလိုမယ္မယ္ ေဆာင္ထားရမယ္ လို ့ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ရဲ ့အရာရွိအဆင့္
အစည္းအေ၀း တစ္ခု တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း (သို ့ မဟုတ္) ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္မ် ား ၏ လက္မရြံ ့ လူမိုက္ (အပိုင္း-၃) ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ ဖတ္ရႈ ပါ
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Advertisements