ဂူးဂဲလ္ ရဲ ့ အႀကီး အကဲ အျဖစ္ အိႏိၵယ ႏြယ္ဖြား ဆြန္ဒါ ပီခ ်ိ ဳင္း ကို ခန္ ့ အပ္

Google ရဲ   ့ အမႈ ေဆာင္ အရာရွိ ခ ် ဳပ္ အျဖစ္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသား အသက္ ၄၃ ႏွစ္ အရြယ္
ဆြန္ဒါ ပီ ခ ်ိ ဳင္း ကို ခန္ ့ အပ္ လိုက္ ပါတယ္။ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တမီလ္ နာဒူး ျပည္နယ္ မဒရပ္(စ)
ၿမိဳ  ့ မွာ ေမြးဖြား ခဲ့ တဲ့ ဆြန္ဒါ ဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မွာ ဂူဂဲ ကုမၸ ဏီ ရဲ  ့ ခရုမ္း ၀က္ဘေရာက္ဆာ
အင္ဂ ်င္ နီယာ ဌာန မွာ စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ ၿပီး အင္ဒရိုက္ နဲ ့ ဂူးဂဲေျမ ပံု ဌာန ေတြရဲ  ့ အႀကီး အကဲ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ပါတယ္။

မဒရပ္(စ) နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၊ စတန္းဖိုဒ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေတြ က ေန ဘြဲ ့ ရ ရွိခ ဲ့ တဲ့
မစၥတာ ပီခ ်ိ ဳင္း ဟာ ၂၀၁၃ မွာ ဂူဂဲလ္ ရဲ  ့ ညႊန္ၾကားေရး မႈး ျဖစ္လာ ခဲ့ ၿပီး ဂူးဂဲလ္ ကုမၸဏီ ရဲ  ့ နည္း
ပညာ ဆိုင္ ရာ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ ကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ Google Capital ရဲ  ့ လည္း အႀကံေပး အရာရွိျဖစ္လာ
ပါတယ္။

ဂူဂဲလ္ ကုမၸဏီ ကို တည္ေထာင္ သူ နဲ ့ အမႈ ေဆာင္ အရာ ရွိ ခ ် ဳပ္ ေဟာင္း လယ္ရီ ေပခ ်္ က ေတာ့
ဂူဂဲလ္ ရဲ  ့ မိခင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ အယ္ဖာဘက္ မွာ ပဲ တာ၀န္ယူေတာ့ မွာ ျဖစ္ ၿပီး သူ ႏႈတ္ ထြက္ ၿပီး
ေနာက္ တစ္ေန ့မွာ ဆြန္ဒါ ပီခ ်ိဳင္း ကို ခန္ ့ အပ္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆြန္ဒါ ပီခ ်ိဳင္း ဟာ ထိပ္တန္း အေမရိကန္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ ႀကီး  ေတြ ရဲ  ့ အႀကီး အကဲ အျဖစ္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ ရသူ ဒုတိယ ေျမာက္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ ပါတယ္။

အိႏိၵယ ႏြယ္ ဖြား ဆက္ယာ နန္ဒယား ကေတာ့ မိုက္ခရိုေဆာဖ္ ရဲ  ့ အႀကီး အကဲ အျဖစ္ လက္ရွိ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ ေန ပါတယ္။

Advertisements

One response to “ဂူးဂဲလ္ ရဲ ့ အႀကီး အကဲ အျဖစ္ အိႏိၵယ ႏြယ္ဖြား ဆြန္ဒါ ပီခ ်ိ ဳင္း ကို ခန္ ့ အပ္

  1. Pingback: ဂူးဂဲလ္ ရဲ ့ အႀကီး အကဲ အျဖစ္ အိႏိၵယ ႏြယ္ဖြား ဆြန္ဒါ ပီခ ်ိ ဳင္း ကို ခန္ ့ အပ္ - Myanmar Information Zone·

Comments are closed.