ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ ့ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ ေတြ တစ္ခါ ေတြ ့ ရင္ ငါ့ မိန္းမ တစ္ခါ အ – ် ခံရ တာပဲ ။ ( True Story)

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ အေနာက္ ေျမာက္ ဖက္ တြင္ ရွိ သည့္ အင္းစိန္ ေထာင္ တြင္ ျဖစ္ပါသည္။
အခ ်ိန္ ကား စစ္အစိုးရ အုပ္ ခ ် ဳပ္ ေထာင္ စု ႏွစ္ တစ္ခု မွာ တစ္ ခု သို ့ ကူး ေျပာင္း ခ ်ိန္
ျဖစ္သည္။ အတိ အက ်ဆို ရ လ ွ်င္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဆန္းစ ေလာက္ တြင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေန အိမ္ အက ်ယ္ ခ ် ဳပ္ မွ လြတ္ေျမာက္ မည္ ဟု သတင္း မ ်ား
ထြက္ ေပၚ ေန ခ ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ထို အခ ်ိန္ တြင္ ေထာင္ ၀င္စာ မွ ျပန္လာသည့္ ခိုး ဆိုး အက ်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ ႏွစ္ ရွည္
ေထာင္ဒဏ္ က ် ေနသည့္ အက ်ဥ္းသား ဦးဘ အား ဗ ် ိ ဳ ့ ကိုဘ ေရ အန္တီစု နဲ ့ ဦးခင္ညႊန္ ့
ေတြ ့မယ္တဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္ (လြတ္ ၿငိမ္းခ ်မ္းသာ ခြင့္ ) လာ အံုး မွာ ပဲ လို ့ သတင္း ေကာင္း ပါး
သြားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အသံ ၾကား သည္ ႏွင့္ အ က ် ဥ္းသား အားလံုး ဟုတ္ေသာ္ ရွိ မဟုတ္
ေသာ္ ရွိ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ႏွင့္ ေပ ်ာ္ ျမဳး သြား ေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ (လြတ္ ၿငိမ္းခ ်မ္းသာ ခြင့္ )
ကို ေမ ွ်ာ္ လြန္း ၍ ႏိုင္ငံ ေတာ္ ဦးဘ ဟု ပင္ အမည္ တြင္ သည့္ ဦးဘ က တုန္လႈပ္ သြား ေလသည္။

အေၾကာင္း မသိ သူ အခ ်ိ ဳ ့ က ဦးဘ ဘာျဖစ္ မ ်က္ ႏွာ ပ ်က္ သြား တာလဲ။
ဦးဘ လြတ္ ဖို ့ ပို နီး လာ ၿပီ ေလ သတင္း ေကာင္း ပဲ ဟု ေျပာ ၾကာသည့္ အခါ ဦးဘ ကား
တစ္လႈပ္ လႈပ္ ျဖင့္ ထိုသူ မ ်ား ႏွင့္ ေ၀းရ သို ့ သာ ထြက္ သြား ေလေတာ့သည္။

နားမလည္ ဘဲ ျဖစ္ က ်န္ ခဲ့ သူ တစ္ ခ ် ိဳ ့ ကို လူသတ္ မႈ ေၾကာင့္ ေသဒဏ္ က ် တန္းစီး ျဖစ္ေနသည့္
၀င္းထိန္ ႀကီးက အသာ လက္တို ့ ၍ ဇာတ္ ေၾကာင္း ျပန္ ရသည္။

င ေတြ ဒီလို ရွိတယ္ ကြ အစခ ်ီ ၿပီး

ကိုဘ ႀကီး သည္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မနီး မေ၀း မွ ဓာတ္ဆီ ဆိုင္ မန္ေနဂ ်ာ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ တက္ ခါ
စ တြင္ ဓာတ္ဆီ ဆိုင္ မန္ေနဂ ်ာ အသစ္ စက္စက္ စျဖစ္သည္။ ဓာတ္ဆီ ဆိုင္ မန္ေနဂ ်ာ ေခာတ္
ျဖစ္လာ ၍ ကိုဘႀကီး ေရတစ္အား လ ွ်ံေလေတာ့သည္။ ျဖစ္ ခ ်င္ ေတာ့ စုပ္ ေရာ လာဘတ္ ေရာ
၀င္ ကိန္း ရွိသည့္ ကို ဘ ႀကီး မွာ ဗီဒီယို ႏွစ္ ကား ခြဲ ခန္ ့ ရိုက္ ကူး ဖူးသည့္ ပရို ဂ ်ဴဆာ တစ္ဦး ၏
အငယ္ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ အေၾကာင္း ဆက္ ေပါင္း ဖက္သည္။

ကိုဘႀကီး က ခိုးလို ့ ရ ေသာ ဓာတ္ဆီ မ ်ား ႏွင့္ ရႈ မၿငီး သည့္ ခ ်စ္ ဇနီး ေလး ကို လိုေလး ေသး မရွိ
ဆင္ ေသာ ေၾကာင့္ ေကာင္မ ေလး ၏ ေမတၱာ ကို တရႊမ္းရႊမ္း ရ သည္။

မရဏာ ပီတီ ဂြမ္းဆီထိ ပ ်ား ရည္ ဆမ္း ခ ်စ္ လမ္း ခရီး မဆံုး ခင္ မွာ ပင္ ကိုဘႀကီး ၾကမၼာ ငင္ေတာ့သည္။
တိုင္းမႈး တစ္ေယာက္ ၏ တိတ္တိတ္ ပုန္း စေမာေလး တစ္ေယာက္  ကိုဘႀကီး ဓာတ္ ဆီ ဆိုင္ တြင္ 
တစ္ည အေရး ေပၚ ဓာတ္ဆီ ၀င္ ထည့္ ရာ ကိုဘ ႀကီး ႏွင့္ ဆရာ တပည့္ မ ်ား အေရး ေပၚ လမ္းေၾကာင္း
မရွိ ထင္ ၿပီး ေျပာင္ ေန ေအာင္ ခိုးထား သျဖင့္ တိုင္းမႈး စေမာေလး အတြက္ ဆီထည့္ ေပး စရာမရွိ ၊
ကန္ ေတာ့ ဆြမ္း ပါ ဟု သာ ေျပာလိုက္ ရသည္။

တိုင္းမႈး စေမာေလး က ေရႊနားေတာ္ သြင္း ဆက္သြင္း ရာ ကိုဘ ႀကီး တို ့ ဓာတ္ဆီ ဆိုင္ ၀န္ထမ္း
တစ္ဖြဲ ့လံုး ေထာင္ ထဲ ေရာက္ ကုန္ ေတာ့ ၏ ။ ပုဒ္မ ေျခာက္ တစ္ လို အျပင္ ကိုဘ ႀကီး တို ့ အား
စံျပ ျပစ္ဒဏ္ ေတြ ျဖင့္ ေထာင္ ခ ် လိုက္ ၏ ။ ကို ဘ ႀကီး ဆို လ ွ်င္ မန္ေနဂ ်ာမို ့၊ အမႈန္ ျပန္ စစ္ၿပီး
ေထာင္ဒဏ္ ထပ္ တို း က ဆယ္ ႏွစ္ သပ္သပ္ စီ ႏွစ္ ၅၀ ထိ ပင္ ခ ် မွတ္ လိုက္ ၏။

အိမ္ေထာင္ သက္ တစ္ႏွစ္ မျပည့္ ခင္ မွာ ပင္ ေထာင္နန္းစံ ရသည့္ ကိုဘ ႀကီး သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကို ေ မ ွ်ာ္ ၏ ။
ႏိုင္ငံေတာ္ အသံ ၾကားသည္ ႏွင့္ ပင္ ကိုဘႀကီး ေပ ်ာ္ေနသည္။ ေပ ်ာ္ လည္း ေပ ်ာ္ ေပ ရွာမေပါ့။ ႏုႏုထြား
ထြား ခ ်စ္ ဇနီး ငယ္ ကား သစၥာ ရွိ စြာ ေစာင့္ ေနေသး ၍ ကိုဘ ႀကီး ကား ျပန္လည္ ဆံု ရမည့္ ရက္ ကုိ
ေ မ ွ်ာ္ ေန ျခင္း ကား ဘာမွ မဆန္း။

သို ့ ေပ သည့္ ဆန္းျပား လြန္းလွ သည့္ ကံၾကမၼာ ပိုင္ ရွင္ ကိုဘ ႀကီး ကား
သူ ့ ဇနီး ေလး အေၾကာင္း ကို ညဘက္ အိပ္ ခ ်ိန္ မတိုင္ ခင္ အက ် ဥ္းသား မ ်ား ေရွ ့တြင္ ထုတ္
ထုတ္ ၾကြား ခ ်င္း ျဖစ္သည္။

” ငါ့ မိန္း မ ကို ငါ ဘယ္လို – ် တာကြ” အဲဒါ ဆို သူ က ကိုကိုေျဖးျဖး ေျဖးေျဖး သဲေလး နာလွ ပါ ၿပီ”
လို ့ ၿငီး တာ ကြ လို ့ ေျပာတတ္ သလို၊

သူ ့မိန္းမ တင္ ႏွင့္ ရင္ သား ႀကီး ေၾကာင္း ကို လည္း လူပံု အလည္ တြင္ ၾကြားတတ္ ၏ ငါ့ မိန္းမ
တင္ ႏွစ္ လုံး ဟာ အေ၀း က ၾကည့္ ရင္ ေသာက္ေရ အံုး ႏွစ္ လံုး ေမွာက္ ထား သလို ပဲ ဟု
လည္း ၾကြား လံုး ထုတ္ ေလသည္။

အဆိုးဆံုး ကား သူ ့ မိန္း မ ဘယ္လို အေခ ်ာ ့ အေျမွာက္ တြင္ သာယာ ေၾကာင္း သူ ႀကိဳ က္သည့္ ျပင္သစ္
မင္းသမီး ဘရစ္ဂ ်က္ ဘားေဒါ့ ႏွင့္ ႏိႈင္း ၿပီး ” ဘရစ္ ဂ ်က္ ဘား ေဒါ့ လို လွ တယ့္ အခ ်စ္ေလး ရယ္ မင္း
ကို ရ တာ ကို ယ္ဟာ ကမာၻ ေပၚ မွာ ကံ အေကာင္း ဆံုး လူ ပဲ ဟု ေျပာ လိုက္ လ ွ်င္” သူ ့မိန္းမ နဖူး မွ
ေျခမ နည္း မ ် ိဳး စံုး ျဖင့္ တစ္ည လံုး ျပဳစု မႈ ေကာင္း ဖို ့ ကို လည္း ေျပာတတ္ ေသးသည္။

ကိုဘ ႀကီး ၏ ညစဥ္ ကိေလသာ တရားေရေအး တိုက္ ေၾကြး မႈ ကို ေငြေၾကး ၀ါလား လြတ္နီး (လြတ္ခါနီး
အက ်ဥ္းသား) မ ်ား က အာဂံု ရ ေအာင္ မက္မို ရိုက္(ဇ) လုပ္ ထား တတ္ ၾကသည္။

 ထိုသူတို ့ ကားလြတ္ၿငိမ္းခ ်မ္းသား ၊ ႏွစ္ေစ့  လို ့ စသည္ ျဖင့္ လြတ္လ ွ်င္ ကိုဘ ႀကီး မိန္းမ ဆီ သြား ၿပီး
လက္ေဆာင္ ပ႑ာ မ ်ား ႏွင့္ အင္ထရို ဂ ်ဳ လုပ္ကာ ကိုဘႀကီး ခ ်ီးမြမ္း ခန္း ဖြင့္ ၾကေတာ့သည္။ “
ေထာင္ထဲ မွာ ကို ဘ ႀကီး ေက ်းဇူး ရွိတာ
ဒါေၾကာင့္ ကိုဘ ႀကီး ကို ေက ်ဇူး လာ စပ္ တာ။ ပိတ္စ ေလး လဲ ပါတယ္။ ၊ ရယ္ဒီမိတ္ ေလးလဲ ပါတယ္
ဒီေလာက္ ေပး ရတာ အား ေတာင္မရဘူး၊
ဒီတစ္သက္ ကိုဘႀကီး ေက ်း ဇူး ဆပ္ လို ့ ကုန္မွ မဟုတ္ဘူး။ အစ ခ ်ီ ၿပီး ကို  ” ကိုဘ ႀကီး မွာ လိုက္တာ
ဒီလို ၊ သ၀ဏ္ ပါး လိုက္ တာ ဒီႏွယ္ ” စသျဖင့္ ကိုဘ ႀကီး ၏ ဒိုင္ေလး ေတြ ေႏွာၿပီး ဇာတ္စံု ခ င္း ရႊန္းရႊန္း
ေ၀ၾကရာ  ေရ ႏွင့္ေ၀းသည့္ ဖေယာင္း ခ ်ိတ္ ျဖစ္ေနသည့္ ကိုဘ ႀကီး မိန္းမ မွာ ဘာသာ ႏွင့္ ထုထားတာ
မွ မဟုတ္ ၍ ၾကာၾကာ ႀကီး ေတာင့္မခံ ႏိုင္ ခ ်စ္ေရ ယာဥ္ ေၾကာ မွ ေမ ်ာေတာ့ သည္။

ကိုဘႀကီး မိန္းမ ခ ်စ္ေရ ယာဥ္ ေၾကာမွာ ေမ ် ာ ေလ ကိုဘႀကီး ေထာင္၀င္ စာ မ ်ား က အ လ ွ်ံ ပယ္ ျဖစ္
ေလပင္။ သြင္းကုန္ ၊ ထုတ္ ကုန္ မႈ ျဖင့္ ေထာင္က ်လာသည့္ မ ်ိ ဳးလြင္ ဆို လ ွ်င္ တစ္ပတ္ ကို တစ္ခါ
ကိုဘႀကီး အတြက္ လက္ေဆာင္ မ ်ား ၊ ကိုဘႀကီး မိန္းမ အတြက္ လက္ ေဆာင္ မ ်ား ျဖင့္ လာေရာက္ လည္ ပတ္ သည္။

ကိုဘႀကီး က အစေတာ့ ဘာမွ မသိေသး။ ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းၾကား လ ွ်င္ ေပ ်ာ္ သည္။ ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္
ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ ခင္ညြန္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊ ေတြ ့ သည့္ သတင္း ၾကား လ ွ်င္ အလြန္ ေပ ်ာ္သည္။

” ငါလြတ္ေတာ့ မွာ ကြ ၊ ငါ့ မိန္းမ နဲ ့ ေပါင္း ရေတာ့ မည္ ဟု ေျပာသည္။”

အႀကိဳက္ ဟင္းလ ွ်ာ မ ်ားျဖင့္ အလိုက္ သိ ေထာင္၀င္စာ ေတြ ့တတ္သည့္ ခ ်စ္ဇနီး ေလး ႏွင့္ ျပန္ၿပီး ေရကိုတားလို ့
အၾကား မထင္ သလို ေပါင္း ဖက္ ခ ်င္သည္။ ( အမွန္ေတာ့ ခ ်စ္ ဇနီး က သိတတ္ လြန္း မဟုတ္ ကိုဘ ႀကီး ႏွင့္ ေထာင္တြင္း
အထူ ေန ခဲ့သူ မ ်ား က ကိုဘႀကီး ခ ်ဥ္ေပါင္ေက ်ာ္ ေျခာက္ ႏွင့္ ငါးေျခာက္ ေထာင္း ေက ်ာ္ စသည္ ျဖင့္ ကိုဘႀကီး ၏ အႀကိဳက္
ကို သိေန၍ ျဖစ္သည္။

ကံၾကမၼာ က မူ ကို ဘ ႀကီး ကို မ ်က္ ႏွာ သာ မေပး ေထာင္ ထဲ မွာ ဆယ္စု ႏွစ္ တစ္စု နီး ပါး ျဖစ္လာ ေသာ္ လည္း
ကိုဘ ႀကီး မလြတ္ေသး၊

တစ္ေန ့ တြင္ ဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ ခင္ညြန္ ့ ေတြ ့မည္ အ က ်ဥ္းသား အကုန္ လႊတ္ေပးမည္ ဟု
သတင္း ထြက္ လာ ရ ကို ဘ အျဖစ္ မွ ဦးဘ ဘ၀ ေရာက္ခါ စ ကိုဘႀကီး သည္ ေကြးေန ေအာင္ က သည္။

ထို သည္ ကို ေထာင္ထဲ ၀င္ လိုက္ ထြက္ လိုက္ ျဖစ္ေနသည့္ ကိုဘႀကီး ၏ အပိုင္သား လက္ေကာက္ အက ်ဥ္းသား
တင္ျမင့္ ၾကား ေသာ္ ကိုဘ သိပ္ လဲ မ ေပ ်ာ္ နဲ ့ ကြ ်န္ေတာ္ မေ ျပာ ခ ်င္ လို ့ သာ အသာ ႀကိတ္မွိတ္ ထား ရတာ
ေဒၚလာ မႈ နဲ ့ က ် လာတဲ့ ခင္ေအာင္ျမင့္ တို ့၊ ကားပါမစ္ အင္ထု တဲ့ ေရႊမန္း တို ့ ဆို ကိုဘ ႀကီး မိန္းမ နဲ ့ အၿမဲ လို 
အိမ္လာ ၿပီးအုပ္ ေနာ ကြ ်န္ ေတာ္ မေတြ ့ ခ ်င္ မွ အဆံုး ပဲ။

ကိုဘ က ႏိုင္ငံေတာ္ လာ ၿပီ ၊ ေဒၚစု နဲ ့ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ ေတြ ေတြ ့ေတာ့မယ္လို ့ ေပ ်ာ္လိုက္ သူတို ့ က လြတ္သြား လိုက္၊
ကို ဘ မိန္းမ ဆီ သြား လည္ နဲ ့ ရပ္ကြက္ ေပါင္းစံု က ပေဒသာ ပင္ ေတြ ဘုန္းႀကီး ေက ်ာင္းမွ သြားစု ေနသလို
ျဖစ္ေနတာ ဟု ေျပာရာ ကို ဘ ႀကီး မွာ အရုပ္ ႀကိဳး ျပတ္ လဲ ေတာ့ သည္။

မနဲ ပင္ ႏွာႏွပ္ ယူရ သည္ ဟု ဆိုသည္။

အဲ သည့္ ေနာက္ေတာ့ ကို ဘ ႀကီး သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ လည္း မ ေ မ ွ်ာ္ေတာ့ ၊
ေဒၚစု နဲ ့ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ ေတြ ေတြ ့မည္ ဆို လဲ စိတ္ မ၀င္စားေတာ့။ သူ ့ မိန္း မ ကို ဘြတ္ စမန္ နင္ ေပး ရာ တြင္ ဘယ္
လို ေကာင္း ေၾကာင္း တရား ေတာ္ ကို လည္း မေဟာ ေတာ့။

အိပ္ယာ ၀င္ခါနီး ခ ်ိန္ တြင္ ေထာင္ တြင္း ေလာ္စပီကာ မွ ဖြင့္ ေပး တတ္သည့္ ကုလား ေလး ခင္ေမာင္၀င္း ၏ တရား ေတာ ္ကို သာ ႏွလံုး သြင္း ၿပီး သာ က ်ိန္းစက္ ေတာ့သည္။

အခ ်ိ ဳ ့ ခင္မင္ ရင္းႏွင္းသူ တို ့ ကား ဦးဘ အန္တီစု နဲ ့ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ ခင္ညြန္ ့ဒီလ ထဲ မွာ ေတြ ့မယ္ ၊
ႏိုင္ငံေတာ္ လာလိမ့္မယ္ ဟု ေျပာ လ ွ်င္
ကိုဘႀကီး ကား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ ့ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ ေတြ တစ္ခါ ေတြ ့ ရင္ ငါ့ မိန္းမ တစ္ခါ အ – ် ခံရ တာပဲ”
ဟု ၿငီးေလ ေတာ့သည္။

မွတ္ခ ်က္ (၁) – အ က ်ဥ္းေထာင္ထဲ တြင္ ရာဇ၀တ္ ျပစ္ မႈ အက ်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္ ၿငိမ္း ခ ် မ္းသာ
ခြင့္ ေ မ ွ်ာ္ သလို ၊ ေထာင္ အာဏာ ပိုင္ မ ်ား က လည္း အက ်ဥ္းသား မ ်ား ကို အုပ္ ခ ် ဳပ္ ရ လြယ္ရာ
ႏိုင္ငံေတာ္ လာေတာ့မယ္။ ေဒၚစု နဲ ့ အစိုးရ ေတြ ့ ေန ၿပီ စသည္ ျဖင့္ ၀ါဒ ျဖန္ ့တတ္ၾကသည္။

မွတ္ခ ်က္ (၂) – ေထာင္က ် အက ်ဥ္းသား တစ္ဦး ၏ ျဖစ္ရပ္ မွန္ ျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္ သိကၡာ အရာ ေနရပ္
အလုပ္ အကိုင္ စသည္ တို ့ ကို ေျပာင္းလဲ ေရသား ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

မွတ္ ခ ်က္ (၃) ဤ ရသ ႏွင့္ အတို ့ အထိ စာ စု သည္ FNG ၏ မူ ပိုင္ ျဖစ္ ၿပီး အျခား ဟန္ တစ္ မ ်ိ ဳး ျဖင့္
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ ျဖင့္ (ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေၾကာင္း) ၀တၳဳ တို ထုတ္ မည့္ ထဲ တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။

TT

Advertisements