ဒါကိုတာ ပိုက္လိုင္း ရပ္တန္ ့ေရး အေရးေတာ္ ပံု ပို ၿပီး ေတာ့ က်ယ္ ျပန္ ့လာ

ဒါကိုတာ ေျမ မွာ ပိုက္လိုင္း မျဖတ္သန္း ေရး ဌာေန အေမရိကန္ ေတြ ဆႏၵျပ တာ ကို သမၼတ ေရြးပြဲ ၀င္ ဘာနီ ဆန္ဒါ ပူးေပါင္း
ေဘကန္ ပိုက္လိုင္း လို ့ ေခၚတဲ့ ေျမာက္ဒါကိုတာ ေရနံစိမ္း ပိုက္လိုင္း ကို ဌာေန အေမရိကန္ ေတြ ရဲ ့ ေျမမွာ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ ၿပီး ျဖတ္ ေဖာက္ တာ ကို ဆိယိုစ္ ဌာေန မ်ိ ဳး ႏြယ္ ေတြ က အျပင္းအထန္ ဆႏၵျပ ပြဲ မွာ သမၼတ ေရြး ပြဲ ၀င္ ႏႊဲ ခဲ့ ဖူး
သူ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဘာနီ ဆန္ဒါ လဲ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ ခဲ့ ပါတယ္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ေရွ ့ မွာ က်င္း ပတဲ့ ဆႏၵ ျပ ပြဲ မွာ မစၥတာ ဆန္ဒါ က ဌာေန ေတြ နဲ ့ ပူးေပါင္း ပိုက္လိုင္း ျဖတ္ တာ ကို ဆန္ ့ က်င္ က် ၊ ပိုက္လိုင္း လံုး ၀ အလို မရွိ လို ့ ေကြ်း ေက်ာ္ ခဲ့ ၿပီး ဆႏၵ ျပသူ ေတြ က လည္း ႏိုးပိုက္လိုင္း လို ့ ေကြ်းေက်ာ္ ခဲ့ ပါတယ္။
အေမရိကန္ ဗဟိုတရား ရံုး က ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းတာ ဥပေဒ နဲ ့ ညီ ၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ မႈ မရွိ ပဲ ေရနံ စိမ္း ကို ရထား ကား ေတြ ထက္ သယ္တာထက္ ပို ၿပီး လံုၿခံဳ စိတ္ ခ ် မႈ ရွိ တယ္ လို ့ ေျပာပါတယ္။
ပိုက္လိုင္း ကို ေရနံ ကုမၸဏီ ဖိလစ္ ၆၆ နဲ ့ တကၠဆက္ ေရနံစိမ္း သယ္ယူ ပို ့ ေဆာင္ ေရး ကုမၸဏီ တို ့ က ေျမာက္ ဒါကိုတာ က ေန ေတာင္ ဒါကိုတာ အဲဒီက မွ တစ္ဆင့္ အိုင္အို၀ါ ၊ အီလီႏိြဳက္ မွာ ရွိ တဲ့ ေရနံ သန္ ့စင္ ေရး စက္ ရံု ကို ျဖတ္ ၿပီး သယ္ေဆာင္ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။
၁၁၃၄ မိုင္ အရွည္ ရွိ တဲ့ ပိုက္လိုင္း ေျမာက္ဒါကိုတာ ကို ျဖတ္သန္း စဥ္ မွာ ဌာေန အေမရိကန္ ေတြ ရဲ ့ ေရေ၀ေၾကာ ေတြ ျမစ္ေခ ်ာင္း အင္းအိုင္ ေတြ ထိ ခိုက္မႈ အေတာ္ ရွိ တယ္ ဆို ၿပီး ဆႏၵ ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Sept. 6, 2016 in Morton County, North Dakota LaDonna Allard / via AP
Advertisements