သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္ ေခ် မ်ား ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

  ၿငိမ္းခ်မ္း                   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္ သမၼတ ဘယ္ေတာ့ မွ ျဖစ္မလာ ႏိုင္ပါ ဘူး ဆိုသည့္ အေတြး မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတိုင္ ခင္ က တတိယ တန္း အဆင့္ ႏို္င္ငံ ေရး အကဲခတ္ သူ တစ္ခ်ိ ဳ ့၏ စစ္တပ္ က NLD ကို ဘယ္ေတာ့ မွာ တြး ေခၚ မႈ အဆင့္ မွ် ေလာက္ ပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြန္ ကာလ မ်ား တြင္ လူတစ္ခ် ိဳ ့ ထင္ျမင္ ခ်က္ ေပး သလို စစ္တပ္ က NLD ပါတီ ကို အာဏာ လႊဲ
ေျပာင္း မေပး ႏိုင္ ပါ ဘူး ဆိုသည့္ အေတြး မ်ိ ဳး မွ် သာ ျဖစ္သည္။
NLD အစိုးရ ဖြဲ ့ ၿပီး ခ်ိန္ တြင္ အေျခခံ ဥေပေဒ အရ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ မရွိ
ေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ကဲ့သို ့ အေရး ပါသည့္ ေနရာ မ် ား ကို ရယူ ၿပီး ေနာက္ (ထိုအခ်ိန္ က) အ
သက္ ၇၁ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ၿပီ ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သြက္သြက္ လက္လက္ ပင္ အနိမ့္ဆံုး ေတာ့ အစိုးရ ေကာင္း တစ္ရပ္ ၏ ၾကန္
ရည္ လကၡာ ႏွင့္ ေလွ်ာ္ ညီ ႏိုင္ ေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
_95482868_gettyimages-142741137-2

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာ လမ္း

ေရြးေကာက္ ပြဲ ႀကိဳ ကာလ က သူ ့ ကို သမၼတ ျဖစ္ေရး အတြက္ တား ဆီး ထား သည့္ ဥပေဒမ် ား ကို ဖယ္ရွား ႏိုင္ရန္ သူ ့ ကို ေထာက္ခံ သူ မ် ား ၏ လက္မွတ္ ေကာက္ ယူ ၿပီး ဖယ္ရွား ႏိုင္ရန္ ႀကိဳ းပမ္း ခဲ့ေသာ္ လည္း သူ ့ က
ထို က ႀကီး ခ ေကြး အဆင့္ ႏိုင္ငံ ေရး လႈပ္ရွား မႈ မ် ား မွာ မသိ မသာ ပင္ လမ္း ခြဲ ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ ပြဲ အႏိုင္ ရရွိ ၿပီး ေနာက္ လ အနည္း ငယ္ အၾကာ တြင္ ျမန္မာ
စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ သည္။
ေနာက္ ေတာ့ သူမ ၏ ေရြးေကာက္ ပြဲ အႏိုင္ ရ NLD ပါတီ သည္ ၁၉၉၀ အ
ျဖစ္ မ်ိ ဳး ကို ေရွာင္ ရွား ၿပီး အာဏာ ရယူ ႏိုင္ခဲ့သည္။
စစ္အဏာရွင္ စနစ္ ၏ အေမြ ကို ဆက္ခံ ရ ေသာ NLD အစိုးရ မွာ စီးပြား
ေရး ၊ လူမႈ ေရး စသည့္ က႑ အခ်ိ ဳ ့ တြင္ ပီပီ ျပင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္
ႏိုင္ခ ဲ့ ျခင္း မရွိ ေသာ္ လည္း အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ မွ ပိတ္ ဆို ့ ထား ျခင္း မ်ား ကို အၿပီး တိုင္ ဖယ္ရွား ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး အေမရိကန္ ၏ အကူအညီ ႏွင့္ စကင္ဒီေနဗီးယန္း ႏိုင္ငံ မ် ား ႏွင့္ ဂ် ပန္ တို ့ ၏ အတိုး မဲ့ ေခ်း ေငြ မ် ား ကို ရရွိ ခဲ့သည္။
000_8j9k9
ႏို္င္ငံျခားသား ႏွင့္ အေၾကာင္း ပါ ခဲ့ သျဖင့္ သမၼတ မျဖစ္လာ ေစရန္ သူ ့ ကို တားဆီး ခဲ့သည့္ ဥပေဒ မွာ လႊတ္ေတာ္ မွ ပယ္ ဖ်က္ မွ သာ လွ်င္ ရ ၿပီး ထိုသို ့ ပယ္ဖ်က္ ႏိုင္ ရန္ အတြက္ လည္း လို အပ္သည့္ မဲ အလံု အေလာက္ ရ ရွိရန္ လို အပ္ ေပသည္။
ပထမ တစ္ခါက စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မ် ား ေၾကာင့္
ဥပေဒ ကုိ ပယ္ ဖ်က္ ႏိုုင္ စြမ္း မရွိ ေသာ္ လည္း ဒီတစ္ခါ ထပ္ ႀကိဳး စား လွ်င္
ပယ္ ဖ်က္ ႏုိင္ ေခ် ရွိသည္ ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ သတင္းစာ ဆရာ တစ္ဦး
က သံုးသပ္သည္။
ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး သန္း ေရႊ ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ
၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ကို အသက္ သြင္း ခဲ့ သူ မွာ ဗိုလ္ခ် ဳ ပ္မႈး ႀကီး သန္း ေရႊ ျဖစ္ ၿပီး အေရး ပါသည့္ ဖ်က္ ျခင္း ျပင္ ျခင္း တို ့ ကို ဗိုလ္ခ် ဳပ္မႈး ႀကီး
သန္း ေရႊ ၏ ခြင့္ ျပဳ မႈ ျဖင့္ သာ ျပဳ လုပ္ ႏိုင္ သည္ ဟု သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေလာက္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သတိေပး ခဲ့ ဖူး
သည္ ဟု ဆိုသည္။
ထိုသို ့ ဆုိ ရာ တြင္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး က အေျခခံ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ ခြင့္ ေပး ႏို္င္ ပါ့ မလား ဟု ေစာ ဒက တက္ စရာ ရွိ ေသာ္ လည္း ၊ ေယာင္ေနာက္ ဆံထံုး ပါခဲ့ ေသာ္ျငား အမ်ိ ဳးသားလံု ၿခံဳ ေရး ႏွင့္ ႏို္င္ငံ
၏ လွ်ိ ဳ ့၀ွက္ ခ်က္ မ် ား အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လို ၊ သမၼတ ဦး ထင္ ေက်ာ္ လို စိတ္ ခ် ရဆံုး လူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္
သည္ ဆိုသည္ ကို ေတာ့ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး သန္းေရႊ သည္ မျငင္း ဟု ေမလ အတြင္း က ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့သည့္ ထိပ္တန္း စစ္အရာရွိ ေဟာင္း တစ္ ဦး က FNG ကို ေျပာ ျပ သည္။
Edgardo_Boeninger_en_Myanmar_junto_a_Aung_San_Suu_Kyi
ပါတီ အေန ျဖင့္ အာဏာကို အရ ယူ ႏိုင္ ေရး ကို ဦးေဆာင္ ႀကိဳ းပမ္း ခဲ့
ေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သမၼတ ျဖစ္ ေရး ထက္ တိုင္း
ျပည္ အေရး ကို ပို ၿပီး ႏွစ္ ျမဳပ္ ခဲ့ ၿပီး အျခား NLD ပါတီ ၀င္ မ် ား ကဲ့သို ့
အာဏာ ကို မက္ေမာ စိတ္ မျပ ခဲ့ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ မွ အေနာက္ တိုင္း သံတမန္ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာဖူးသည္။
ထိုသို ့ အေျခအေန မ် ား က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အမ်ိ ဳး သား ရင္
ၾကား ေစ့ေရး ႏွင့္ အမ်ိ ဳး သား ယံုၾကည္ မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေရး တို ့ ကို အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
‘စစ္တပ္ ဘက္ မွာ ေဒၚစု ကို ယံု တဲ့ သူ ပို မ်ား လာတယ္’ ဟု ျမန္မာ စစ္
တပ္ မွ ဗိုလ္မႈးႀကီး အဆင့္ ရွိ သူ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာသည္။
ဗိုလ္ခ် ဳပ္ မႈး ႀကီး သန္း ေရႊ ၏ အသိုင္း အ၀ိုင္း ကို ကိုးကား ၿပီး ေန ျပည္ေတာ္မွ လာ သည့္ သတင္း တစ္ ရပ္ အရ ဆို လွ်င္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ သို ့ မဟုတ္ စက္တင္ဘာ လ ေလာက္ ဗိုလ္ခ် ဳ ပ္ မႈး ႀကီး သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ ႏွင့္ တစ္ခါ ထပ္မံ ေတြ ့ဆံု ႏိုင္ ၿပီး ႏိုင္ငံ ၏ အနာဂတ္ ႏွင့္ ေရွ ့ေရး တို ့ ကို ေဆြး ေႏြး ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။
ထို ယတိျပတ္ ေျပာ မရ သည့္ ေတြ ့ဆံု မႈ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သမၼတ ျဖစ္ေရး လည္း ပါေကာင္း ပါ၀င္ ႏိုင္ေပသည္။
_______________________________________________________________________________________
ယခု သတင္းေဆာင္း ပါး ကို ေရးသားသူ ၿငိမ္းခ်မ္း သည္ ႏိ္ုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္း သတိုးေက် ာ္  ျဖစ္ ၿပီး FNG ကို တည္ေထာင္သူ လည္း ျဖစ္သည္။ ယခု အေမရိကန္ တြင္ ေန ထုိင္ ၿပီး အေမရိကန္ လက္ယာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ သတင္းမီဒီယာ မ် ား တြင္ လုပ္ ကိုင္ ေန သူ ျဖစ္ ၿပီး ရုပ္ရွင္
ဓာတ္ပံု ပညာရွင္ ႏွင့္ စက္မႈ ဘက္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္
သည္။
အေမရိကန္ ႏို္င္ငံ မာလီဘူး ၿမိဳ ့ ႏွင့္ ေဆာ့လိပ္ စီတီး ၿမိဳ ့ မ် ား တြင္ ေန
ထိုင္ ၿပီး /krōməˌsōm/ media (ခရိုမိုဆုမ္း) ကို တည္ေထာင္ ကာ ခရိုမိုဆုမ္း မီဒီယာ မွ အဂၤလပ္ ဘာသာ ျဖင့္ ရုပ္ရွင္ သံုးသပ္ ခ်က္ အင္တာနက္ သတင္းစာ၊ 21 South News ႏွင့္ နီဗါးဒါး တြင္ ၀ါဆို အမည္ ျဖင့္ ရုပ္ရွင္ စတူ ဒီယို ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။
Advertisements