ေရာဘတ္ မူဂါဘီ ၊ အီမာဆန္ မန္ဂါ၀မ္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္ ႀကီး ကြန္စတန္တီႏို ေခ်၀န္းဂါး (အပိုင္း ၁)

  ဇင္ဘာ ေဘြ ႏိုင္ငံ ကို ႏွစ္ ေပါင္း၃၀ ေက် ာ္ၾကား အာဏာရွင္ရွင္ ဆန္ဆန္ အုပ္ခ် ဳပ္ လာ ခဲ့သည့္ ေရာဘတ္ မူဂါဘီ ၏ ေခာတ္ မွာ ႏို၀င္ဘာ ေဆာင္းဦးည ခ်မ္း တြင္ ကမာၻ သိ ကုန္လြန္ သြား ခဲ့ ၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ အတြင္း ေတာင္ပိုင္း ရိုဒီးရွား (ယခု ဇင္ဘာေဘြ) ေဒသ ၏ ရိႈႏိုအာ လူမ်ိ ဳး စု ၀င္ တစ္ ဦး ျဖစ္သည့္ ေရာဘတ္ မူဂါဘီ မွာ ဆင္းရဲ သည့္ မိသားစု ေမြးဖြား လာ ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။
 
ေတာင္ အာဖရိက တကၠသိုလ္ လန္ဒန္ တကၠသိုလ္ မ် ား တြင္ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ၾကား ခဲ ့ ၿပီး ေနာက္ ၁၉၆၀ တြင္ လူျဖဴ လူနည္းစု အုပ္ စိုးထား မႈ ကို ေ၀ဖန္ မႈ ေၾကာင့္ ေထာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ က် ခဲ့ ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း တြင္ တန္ဇီးနီးယား သို ့ ေျပးကာ Joshua Nkomo (ေနာင္တြင္ ဒုတိယ သမၼတ) ႏိုင္ငံ ေရး လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ မ် ား ႏွင့္
Zimbabwe Africa National Union (ZANU) ကို စတင္ ဖြဲ ့ စည္း ခဲ့သည္။
 
မူဂါဘီ သည္ ဇႏူး တြင္ ႏို္င္ငံ ေရး အရ ဦးေဆာင္ ေသာ္ လည္း ဇႏူး ၏ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့ ျဖစ္သည့္ ZANU Liberation Army တြင္ လည္း
ၾသဇာ ႀကီးသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ( ZANU LA သည္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဇင္ဘာေဘြ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္)
tongogara-mugabe
တရုတ္ ႏွင့္ အျခား ကြန္ျမဴ နစ္ ႏို္င္ငံ မ် ား က ေက် ာ ေထာက္ ေနာက္ခံ ေပး ထားသည့္ ZANU ပါတီ ၏ ေျပာက္က် ားစစ္ပြဲ မ် ား ႏွင့္ တစ္စ တစ္စ နယ္ ေျမ သိမ္းဆည္း ႏိုင္ မႈ မ် ား ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ လူျဖဴ လူ
နည္း စုမ် ား ၏ အာဏာစက္ ေလွ် ာ့ ပါးလာ ကာ ၁၉၈၀ ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ ZANU ပါတီ က ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ ၀က္၀က္ ကြဲ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့သည္။
 
အာဏာ ရ ဇႏူးပါတီ တြင္ မူဂါဘီ က ၀န္ႀကီး ခ် ဳပ္ အျဖစ္တာ ၀န္ ထမ္း
ေဆာင္ကာ ကန္နန္ ဘနားနား (Canan Banana) က သမၼတ အျဖစ္တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။
 
(ဇင္ဘာေဘြ လြတ္လပ္ ေရး တြင္ ZANU ကဲ့သို ့ Zimbabwe African People Union) ZAPU မွာ လည္း အခ ရာ က် သည္ ZAPU တြင္ Revolutionary Unit ဆိုသည့္ လက္နက္ ကိုင္ တပ္ ရွိသည္)
Happyton-Bonyongwe-MugabeChiwenga.jpg
( ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္သူ အခ်ိ ဳ ့ ႏွင့္ ႏို္င္ငံ ေရး အရ မုန္းတီးသူမ် ားက
သမၼတ ဘနားနား ကို ငွက္ ေပ် ာ သီး ဟု ေနာက္ ေျပာင္ ေခၚ ၾက ၍
ဥပေဒ ထုတ္ ၍ (ငွက္ေပ် ာသီး ဥပေဒ) ပင္ တား ျမစ္ ယူခဲ့ရသည္။)
 
၁၉၈၇ ခုႏွစ္ တြင္ ZANU ႏွင့္ ZAPU ႏွစ္ပါ တီ ပူးေပါင္း ၿပီး ZANU-PF
အျဖစ္ မဖြဲ ့ ေသး ခင္ တြင္ ပါတီ ႏွစ္ခု ၏ ႏိုင္ငံ ေရး ႏွင့္ အာဏာလြန္ ဆြဲ ပြဲ မ် ား ျပင္းထန္ ခဲ့ ၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ မႈ မ် ား ေပၚ ေပါက္ ခဲ့သည္။
 
၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ တြင္ ပါလီမန္ ကာ အေျခခံ ဥပေဒ ပါ အခ်က္ အခ်ိ ဳ ့ ကို ဖ်က္ သိမ္း ခဲ့ ၿပီး ေနာက္ သမၼတ ဘနားနား အုပ္ခ် ဳပ္မႈ အဆံုး
သတ္ ကာ ေရာဘတ္ မူဂါဘီ သမၼတ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။
 
ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ၊ လြတ္လပ္ ေရး ေခါင္းေဆာင္ ၊ ေတာခို
ေပ် ာက္ ၾကား စစ္ေခါင္း ေဆာင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေရာဘတ္ မူဂါဘီ ကို စစ္တပ္ ႏွင့္ ျပည္သူ အခ် ိဳ ့ က ပါ သူရဲ ေကာင္း အျဖစ္ ေျမွာက္ စား ခ်ီး က ် ဳး ခဲ့သည့္ မွာ သူ ၏ ဒုတိယ သမၼတ အီမာဆန္ မန္ဂါ၀မ္ ( ၇၄ ႏွစ္) ကို ရာထူး မွ မဖယ္ ရွား ခင္ အထိ ျဖစ္သည္။
1059134359
အီမာဆန္ မန္ဂါ၀မ္ သည္ ZAPU ၏ ထိပ္တန္း အဖြဲ ့ ၀င္ တစ္ေယာက္
ျဖစ္သလို ေရာဘတ္ မူ ဂါဘီ ႏွင့္ တြဲ ကာ ZANU ႏွင့္ မိေက်ာင္း အုပ္ စု
(Crocodile Group) အမည္ ျဖင့္ ၿမိဳ ့ ျပ ေပ်ာ က္ၾကား စစ္မ် ား ဆင္ႏႊဲ က
လူ ျဖဴ လူနည္း စု အစိုးရ ကို တြန္း လွန္ခဲ့သည္။
 
ေရာတ္ ဘတ္ မူဂါဘီ ႏွင့္ ဟာရာေရး အက် ဥ္းေထာင္ ထဲ တြင္ ရင္းႏွီး ၿပီး
ေနာက္ ZANU ၏ လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ ့ ျဖစ္သည့္ ZANLA ႏွင့္ ပို မို ထိစပ္ မႈ ရွိ ကာ ZANLA ၏ လူငယ္ ျပည္သူ ့ စစ္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည့္
လက္ရွိ စစ္တပ္ အႀကီး အကဲ ကြန္စတန္တီႏို ေခ်၀န္းဂါး ႏွင့္ ရင္းႏွီး ခဲ့သည္။ (ယခု အာဏာ သိမ္း ဗိုလ္ ခ်ဴပ္ ႀကီး)
 
ဒုတိယ ပိုင္း ကို မနက္ ျဖန္ ေစာင့္ ေမွ်ာ္ ဖတ္ ရႈ ပါ။

Somerset Nelson – FNG 

 
Advertisements